Laborant w zakładzie higieny weterynaryjnej
Łódź
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi

Łódzki Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Laborant w zakładzie higieny weterynaryjnej
w Pracowni Mikrobiologii Żywności i Pasz

Warunki pracy

Praca w siedzibie urzędu, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30. W razie potrzeby praca w sobotę, niedzielę i święto.
Praca w warunkach laboratoryjnych . Kontakt z materiałem zakaźnym i odczynnikami chemicznymi. Wysiłek fizyczny. Kontakt z klientem.
Narzędzia pracy : sprzęt laboratoryjny typowy dla standardowej pracowni mikrobiologicznej oraz komputer i sprzęt biurowy ( drukarka, fax, kserokopiarka).
Stanowisko pracy znajduje się w budynku, w którym istnieją bariery architektoniczne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich: brak jest podjazdów, windy osobowej, odpowiednio dostosowanej toalety.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wykonywanie badań laboratoryjnych w Pracowni.
 • Opracowywanie sprawozdań z badań.
 • Prowadzenie obowiązkowej dokumentacji dotyczącej przebiegu badania
 • Odbiór i przygotowywanie próbki do badań.
 • Zabezpieczanie i przechowywanie próbki do czasu zakończenia badania.
 • Obsługa i prowadzenie okresowego i bieżącego sprawdzania sprzętu.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie weterynaryjne , biologiczne lub pokrewne
 • Umiejetność obsługi programów komputerowych ( Pakiet MS Office)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 miesiąc doświadczenia zawodowego doświadczenia w wykonywaniu badań laboratoryjnych
 • Dyspozycyjność
 • Odporność na kontakt z materiałem biologicznym
 • Umiejętność pracy w zepole
 • Komunikatywność

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-04
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi
  ul. Proletariacka 2/6
  93-569 Łódź

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Wzór oświadczeń do ewentualnego wykorzystania znajduje się na stronie BIP Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Łodzi w zakładce Informacje- Pliki do pobrania.
Wszystkie kandydatki i wszyscy kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomione/powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o terminie, miejscu oraz metodach i technikach przeprowadzenia następnego etapu naboru.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po upływie trzech miesięcy od daty zakończenia naboru.
Dodatkowe informacje pod nr tel. 42 635 14 22.

Laborant w zakładzie higieny weterynaryjnej

Łódź

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna