Laborant w zakładzie higieny weterynaryjnej
Wrocław
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu

Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Laborant w zakładzie higieny weterynaryjnej do spraw Punkt Przyjmowania Próbek
Zakład Higieny Weterynaryjnej

Warunki pracy

- praca w godz. 7.00 - 15.00 w siedzibie inspektoratu,
- występowanie szczególnie trudnych warunków pracy (materiał laboratoryjny),
- bariery architektoniczne: możliwość poruszania się po budynku - obecność wind, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety,
- narzędzia i materiały pracy - komputer i sprzęt laboratoryjny.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przyjmowanie i rejestracja próbek pod nadzorem w celu wykonania zleconego badania
 • Wykonywanie prac biurowych pod nadzorem związanych z prawidlowym funkcjonowaniem ZHW ,w tym przygotowywanie do wysyłki listów i paczek, obsługa centrali telefonicznej i innych urządzeń biurowych
 • Obsługa urządzeń laboratoryjnych zgodnie z nadanymi upoważnieniami w obszarze realizowanych zadań
 • Przedkładanie kierownikowi ZHW stosownych informacji z realizacji zadań, wtym niezwłoczne informowanie o wystepujących problemach
 • Obsługiwanie programów komputerowych związanych z pracą laboratoryjną w obszarze realziowanych zadań

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie zawodowe
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej
 • obsługa pakietu Microsoft Office
 • grzeczność i uprzejmość
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-19
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  53-135 Wrocław
  ul. Januszowicka 48

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
W związku z inicjatywą Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania dotyczącą zamieszczania w ogłoszeniach o naborach klauzuli równych szans, zachęcamy do zamieszczania w poniższej rubryce następującej informacji:
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Kontakt w sprawie naboru: 71 367 70 16 wew. 174

Laborant w zakładzie higieny weterynaryjnej

Wrocław

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna