Laborant w zakładzie higieny weterynaryjnej
Toruń
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Laborant w zakładzie higieny weterynaryjnej
Zakład Higieny Weterynaryjnej Oddział Terenowy w Toruniu

Warunki pracy

Siedziba ZHW OT Toruń mieści się w budynku 2-piętrowym bez windy osobowej. Budynek i pomieszczenia socjalne nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim.
Narzędzia i materiały: sprzęt laboratoryjny, komputer i sprzęt biurowy.
Praca od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.30 do 15.30. Praca w zespole

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie próbek do badań laboratoryjnych
 • obsługa sprzętu laboratoryjnego m.in.: pipet automatycznych, wag, fomogenizatora, wytrząsarki, spektofotometru

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie w zakresie diagnostyki laboratoryjnej
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w laboratorium diagnostycznym
 • znajomość zasad badań mikrobiologicznych i serologicznych
 • praktyczna znajomość obsługi wyposażenia laboratoryjnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy w zespole
 • znajomość systemu zarządzania zgodnego z normą PN-EN ISO 17025
 • znajomość obsługi programów komputerowych MS Office
 • zdolność analitycznego myślenia
 • kultura osobista

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-10-05
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
  ul. Powstańców Wielkopolskich 10
  85-090 Bydgoszcz

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres, nr telefonu, e-mail. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Osoby zakwalifikowane do następnego etapu zostaną poinformowane telefonicznie lub e-mailem o terminie jego przeprowadzenia. Nie odsyłamy aplikacji, po zakończeniu naboru, oferty zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr tel. 523392144

Laborant w zakładzie higieny weterynaryjnej

Toruń

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna