Laborant w zakładzie higieny weterynaryjnej
Katowice
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach

Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Laborant w zakładzie higieny weterynaryjnej do spraw mikrobiologii spożywczej
Zakład Higieny Weterynaryjnej w Katowicach

Warunki pracy

Praca w laboratorium w systemie codziennym od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30- 15:30. Praca z materiałem potencjalnie chorobotwórczym wymagająca okresowej pracy w soboty, niedziele i święta.
Obsługa komputera powyżej 4 godz.
Praca przy monitorze ekranowym , nie występują szkodliwe i niebezpieczne warunki pracy, narzędzia pracy – komputer , urządzenia pomiarowo – badawcze oraz wyposażenie pomocnicze , odczynniki chemiczne.
Pracownia Mikrobiologii Spożywczej znajduje się na I piętrze. Budynek nie jest przystosowany do osób niepełnosprawnych: brak windy , podjazdów, brak odpowiedniej szerokości drzwi, konieczność pokonania schodów. Praca jest świadczona w budynkach WIW nie przystosowanych do poruszania się osób niepełnosprawnych- bariery architektoniczne.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowanie próbek z żywności pochodzenia zwierzęcego, próbek środowiskowych i sanitarnych do badań
 • wykonywanie posiewów i przesiewów mikrobiologicznych przegotowywanych próbek do badań
 • przygotowywanie pożywek i odczynników niezbędnych do prawidłowego i terminowego wykonania badań
 • monitorowanie pracy urządzeń laboratoryjnych i prowadzenie na bieżąco zapisów technicznych w kartach badań oraz kartach pracy urządzeń.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie o kierunku biologicznym
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • kultura osobista
 • chęć stałego podwyższania kwalifikacji zawodowych
 • obsługa komputera

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-12-14
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach , ul. Brynowska 25 a , 40-585 Katowice

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
Wymogi formalne spełniają te oferty, które zostaną nadesłane w terminie określonym w ogłoszeniu (decyduje data wpływu oferty do urzędu ), zawierają komplet dokumentów, w tym własnoręcznie podpisane oświadczenia, życiorys (CV) list motywacyjny oraz spełniają wymogi niezbędne określone w ogłoszeniu.
Oferty niekompletne oraz uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów rekrutacji zostaną powiadomieni telefonicznie o ich terminie.
Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranej osoby podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 42 88 625.Laborant w zakładzie higieny weterynaryjnej

Katowice

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna