Laborant
Łódź
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi

Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Laborant
w Laboratorium Oceny Nasion

Warunki pracy

 praca laboratoryjno-biurowa, wymagająca przemieszczania się między piętrami z możliwością wyjść/wyjazdów służbowych w teren,
 użytkowanie sprzętu laboratoryjnego (mikroskop, waga, termostat) i biurowego (komputer, drukarka)
 praca przy komputerze,
 oświetlenie naturalne i sztuczne,
 praca samodzielna wymagająca wysokiej koncentracji.
 miejsce pracy – piętro w budynku jednopiętrowym,
 istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku – brak podjazdu, brak windy, brak dostępu na piętro dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, niedostosowane toalety dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wykonywanie analiz laboratoryjnych materiału siewnego wg metodyki ISTA,
 • Identyfikacja nasion gatunków uprawnych i chwastów,
 • Opracowywanie uzyskanych wyników,
 • Przygotowywanie prób testowych dla ring-testów przeprowadzanych w laboratoriach akredytowanych oraz prób szkoleniowych,
 • Kalibracja wag laboratoryjnych,
 • Wprowadzanie danych do Zintegrowanego Systemu Informatycznego PIORiN.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe rolnicze, biologiczne lub pokrewne
 • Umiejętność rozpoznawania nasion gatunków uprawnych i chwastów,
 • Dobra znajomość pakietu MS Office,
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B,
 • Dokładność i rzetelność w wykonywaniu obowiązków,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Wysoko rozwinięte zdolności manualne,
 • Znajomość języka angielskiego umożliwiająca korzystanie z literatury fachowej.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie posiadania prawa jazdy,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie ukończonych kursów, szkoleń

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-07-09
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi
  ul. Siewna 13 a
  94-250 Łódź

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Przewidywane wynagrodzenie zasadnicze brutto : 2100,00 zł.
Oferty otrzymane po terminie lub nie zawierające wszystkich „niezbędnych dokumentów i oświadczeń” nie będą rozpatrywane.
Kandydaci spełniający wymagania niezbędne, którzy- po analizie ofert- zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po upływie roku od daty ogłoszenia naboru.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 42 6339972 w.30.

Laborant

Łódź

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna