Księgowy
Lębork
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lęborku

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Księgowy
w zespole ds. finansowo-księgowych i administracji

Warunki pracy

Praca w siedzibie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 15.30.
Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, obsługa innych urządzeń biurowych.
Budynek jednopiętrowy bez wind. Na parterze znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych, podjazd do budynku.
Praca na piętrze budynku.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Sprawdzenie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym - wstępna i bieżąca kontrola wewnętrzna dokumentów księgowych w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych, pomoc w sporządzaniu sprawozdawczości finansowej
 • Dokonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 • Przyjmowanie rachunków od lekarzy wyznaczonych,
 • Dokonywanie rozliczeń za badanie przed i poubojowe zwierząt,
 • Prowadzenie kasy oraz sporządzanie dokumentów i rozliczeń kasowych dotyczących budżetu podstawowego, środków depozytowych, środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 • Sporządzanie list płac na podstawie otrzymanej dokumentacji, prowadzenie kart wynagrodzeń i potrąceń pracowników, obliczanie i terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sporządzanie deklaracji podatkowych,
 • Obliczanie i terminowe odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy,
 • Sporządzanie i terminowe przesyłanie do ZUS dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w zakresie księgowości
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości oraz przepisów szczegółowych dla jednostek budżetowych,
 • Znajomość przepisów w zakresie podatków i ubezpieczeń społecznych,
 • Znajomość przepisów prawa pracy
 • Znajomośc ustawy o inspekcji weterynaryjnej
 • Umiejętnośc analitycznego myślenia, rzetelność i odpowiedzialność,
 • Umiejętność obsługi programu Płatnik, Trezor, NBE NBP,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o niekaralności przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-06
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lęborku
  ul. Weterynaryjna 1
  84-300 Lębork
  Sekretariat na parterze

  z dopiskiem "Rekrutacja księgowość-zastępstwo"

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną


Oferty dostarczone po terminie, niekompletne lub niespełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o ich terminie.
Oferty odrzucone oraz osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone w terminie 30 dni od zakończenia postępowania rekrutacyjnego.

Do złożonej oferty należy dołączyć następującą zgodę:

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO CELÓW REKRUTACJI

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Powiatowego Lekarza Weterynarii z siedzibą w Lęborku , ul. Weterynaryjna 1, 84-300 Lębork , w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko Księgowego.
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.
4. W przypadku podania dodatkowych danych, które wykraczają ponad te określone przepisami prawa pracy, w tym udostępnienie wizerunku, wyrażam zgodę na ich przetwarzanie.

Księgowy

Lębork

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna