Księgowy
Łask
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łasku

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Księgowy do spraw ds. finansowo - księgowych
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łasku

Warunki pracy

Siedziba urzędu znajduje się na II piętrze bez windy. Stanowisko pracy wyposażone w sprzęt komputerowy wraz z niezbędnym oprogramowaniem, z wykorzystaniem urządzeń biurowych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • - prowadzenie ewidencji księgowej, prowadzenie rachunkowości jednostki oraz pełnej księgowości i rozliczeń finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • - obsługa kasowa i płacowa Inspektoratu
 • - planowanie i realizacja budżetu
 • - nadzór nad prawidłową realizacją planów budżetowych
 • - prowadzenie sprawozdawczości budżetowej (miesięcznej, kwartalnej, półrocznej i rocznej)
 • - przygotowywanie okresowych sprawozdań
 • - prawidłowe i terminowe rozliczanie z US i ZUS z należnych podatków i składek
 • - współdziałanie z bankami, organami skarbowymi itp.
 • - nadzór nad inwentaryzacją majątku trwałego i obrotowego, wycena i rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych
 • - gospodarka sprzętowa
 • - prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniem i rejestracją składników majątkowych Inspektoratu

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie ekonomiczne lub wyższe rachunkowość i finanse
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego - znajomość ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy budżetowej, 
<br>- umiejętność obsługi specjalistycznych programów komputerowych: sjo Aplikuj, budżet, płatnik,
<br>- posiadanie obywatelstwa polskiego,
<br>- korzystanie z pełni praw publicznych,
<br>- nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego
 • wykształcenie: wyższe rachunkowość i finanse

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-08-27
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Łasku
  ul. 9-go Maja 33
  98-100 Łask

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (43)6753419

Księgowy

Łask

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna