Księgowy
Krotoszyn
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krotoszynie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Księgowy
w zespole ds. administracyjno-finansowych

Warunki pracy

- praca wykonywana w siedzibie Inspektoratu z użyciem monitora ekranowego
- podstawowe wyposażenie stanowiska pracy to zestaw komputerowy oraz wielofunkcyjne laserowe urządzenie biurowe
- brak windy i toalety dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie dokumentacji finansowej z zakresu badań monitoringowych zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 • opracowywanie dokumentacji leakrzy wyznaczonych pod względem formalno-rachunkowym
 • prowadzenie rejestru zamówień publicznych
 • zaopatrzenie w niezbędny sprzęt i materiały
 • prowadzenie składnicy akt
 • obsługa poczty elektronicznej
 • przygotowywanie zestawień księgowych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie ekonomiczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • biegła obsługa komputera w zakresie oprogramowania biurowego
 • prawo jazdy
 • znajomość przepisów z zakresu rachunkowości, finansów publicznych i weterynarii
 • umiejętność pracy w zespole
 • samodzielność
 • komunikatywność
 • chęć podnoszenia kwalifikacji

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-07
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, numer telefonu.
Każdy składany dokument powinien być podpisany i opatrzony datą.
Kandydatki/Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym będą powiadomieni telefonicznie.
Dokumenty złożone w trakcie naboru nie będą zwracane, po zakończeniu rekrutacji oferty zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 694 454 826 lub 62 725 32 23
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krotoszynie jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechą prawnie chronioną.

Księgowy

Krotoszyn

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna