Księgowy
Mielec
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mielcu

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Księgowy
zespół ds finansowo - księgowo - administracyjny

Warunki pracy

Praca administracyjno - biurowa, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, kontakt z klientem zewnętrznym, budynek piętrowy, brak windy, brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie pełnej księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami o finansach publicznych i o rachunkowości, z uwzględnieniem budżetu jednostki w układzie zadaniowym
 • sporządzanie sprawozdań budżetowych, w tym w układzie zadaniowym oraz sprawozdań finansowych
 • obsługa programów finansowo-księgowych i kadrowo-płacowych oraz innych systemów informatycznych - System Bankowości Elektronicznej NBP, Informatyczny System Obsługi Budżetu Państwa TREZOR, aplikacja PŁATNIK
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, przestrzeganie dyscypliny budżetowej
 • wstępna kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie rachunkowość i finanse
 • wykształcenie co najmniej średnie o profilu rachunkowość i finanse
 • znajomość przepisów o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • bardzo dobra umiejętność obsługi komputera ( pakietu MS Office)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego budżet jednostki w układzie zadaniowym
 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-22
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  ul. Skłodowskiej 8
  39-300 Mielec

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, ul. Skłodowskiej 9, 39-300 Mielec w sekretariacie lub przesłać pocztą, w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Ogłoszenie na stanowisko księgowego " w terminie do 22.02.2019 r. do godz. 14:00 Oferty niekompletne i otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane. List motywacyjny i wymagane oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata. Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów zostaną powiadomieni telefonicznie o ich terminie. Po zakończeniu naboru, oferty odrzucone zostaną zniszczone. Wynik naboru będzie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu, Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz umieszczony na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.
Przewidywane rozpoczęcie pracy od 01.03.2019 r.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel: ( 17 ) 583 04 22 lub 694 455 778

Księgowy

Mielec

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna