Księgowy
Pisz
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Piszu

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Księgowy do spraw finansowo - księgowych
Dział Finansowo - Księgowy w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Piszu

Warunki pracy

praca przy komputerze do 4 godzin dziennie
stres związany z wykonywaniem czynności pod presją czasu

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie rachunkowości inspektoratu
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi
 • opracowanie projektu planu finansowego, realizacja planu finansowego
 • ewidencja i prowadzenie spraw majątku trwałego zakładu
 • sprawozdawczość budetowa, obsługa finansowo - księgowa
 • sporządzanie list wynagrodzeń

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w dziale finansowo - księgowym w inspekcji weterynaryjnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w dziale finansowo - księgowym Inspekcji WEterynaryjnej
 • wykształcenie: średnie

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-29
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą, bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Księgowy

Pisz

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna