Księgowy
Ziemnice
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Legnicy z/s w Ziemnicach

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Księgowy
zespół ds. finansowo-księgowych

Warunki pracy

praca przy komputerze powyżej 4 godz.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym w programie księgowym
 • Przestrzeganie terminowego regulowania zobowiązań oraz odprowadzania na rachunek centralny dochodów budżetowych Inspektoratu
 • Naliczanie wynagrodzeń osobowych, sporządzanie list płac oraz rozliczanie innych świadczeń pracowników
 • Prowadzenie spraw związanych z egzekucją należności pieniężnych Inspektoratu
 • Przygotowanie i prowadzenie dokumentacji ubezpieczeniowej i podatkowej Inspektoratu oraz rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędami Skarbowymi
 • Sporządzanie okresowych i rocznych rozliczeń do celów podatkowych i ubezpieczeń społecznych
 • Terminowe naliczanie i odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy oraz zobowiązań podatkowych
 • Prowadzenie obsługi finansowej i ewidencji księgowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: średnie Ekonomiczne
 • Umiejętność obsługi programu „Płatnik”, znajomość przepisów dotyczących wynagrodzeń w służbie cywilnej, podatkowych i z zakresu ubezpieczeń społecznych

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-30
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • www.piwlegnica.pl

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 76 855 05 41. Oferty można składać osobiście w siedzibie urzędu lub przesłać pocztą. W ofercie należy podać dane kontaktowe, adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu. Kandydaci zakwalifikowani, którzy spełniają wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty dostarczone po terminie (decyduje data wpływu do urzędu) nie będą rozpatrywane. Po zakończeniu procesu naboru złożone aplikacje niszczone są niezwłocznie, z wyjątkiem aplikacji kandydatów wyłonionych przez komisję przeprowadzającą nabór, które niszczone są po upływie trzech miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z kandydatem.

Księgowy

Ziemnice

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna