Księgowy
Lubieszyn
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Szczecinie

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Księgowy
w Wydziale Finansowo-Księgowym

Warunki pracy

- budynek parterowy, stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym z dostępem do światła dziennego,
- praca siedząca przy komputerze w wymuszonej pozycji ciała powyżej 4 godzin dziennie,
- praca w siedzibie urzędu,
- obsługa innych urządzeń biurowych (kserokopiarka, skaner, drukarka),
- oświetlenie naturalne i sztuczne,
- wyjazdy służbowe poza siedzibę urzędu,
- pomieszczenie higieniczno–sanitarne nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych,
- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,
- bariery architektoniczne: utrudnione poruszanie się po budynku (ciężkie drzwi otwierane przy pomocy czytnika kart, który umieszczony jest z boku na ścianie na wysokości ok. 1,5 m).

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Ewidencja i rozliczanie mandatów karnych nakładanych przez inspektorów transportu drogowego;
 • Kompleksowa obsługa kasowa Inspektoratu;
 • Dekretacja dokumentów księgowych w zakresie dochodów i wydatków Inspektoratu wraz z obsługą programów finansowo-księgowych;
 • Pomoc w zakresie spraw związanych z windykacją kar pieniężnych nałożonych decyzją administracyjną, dotycząca wystawiania upomnień, tytułów egzekucyjnych, sporządzania pism m.in. do US, sądów;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie maturalne (świadectwo dojrzałości)
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku
 • znajomość ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 351),
 • znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 869),
 • umiejętność obsługi komputera – pakiet MS Office,
 • umiejętność obsługi programów finansowo-księgowych,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • komunikatywność,
 • prawo jazdy kat. B (czynne),
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-11
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Zatrudnienie: listopad 2019 roku.
Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części "dokumenty i oświadczenia niezbędne" - za kompletne oferty uznane będą oferty zawierające wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Wzory oświadczeń znajdują się na końcu ogłoszenia. Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą zakwalifikowane. W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji. Dokumenty nieodebrane w terminie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w drodze naboru zostaną komisyjnie zniszczone.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w powyższym ogłoszeniu. W trakcie naboru planowane są następujące techniki i metody:
- weryfikacja formalna nadesłanych ofert
-rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres elektroniczny: Aplikuj lub dzwoniąc pod numer telefonu 91/311 56 18 wew. 112.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Księgowy

Lubieszyn

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna