Księgowy
Lublin
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie

Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Księgowy
w Dziale Finansowym

Warunki pracy

• Praca biurowa, techniczno-administracyjna z wykorzystaniem komputera z oprogramowaniem oraz urządzeń biurowych
• Praca siedząca w pozycji wymuszonej przed komputerem
• Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie
• Praca z dokumentami, obsługa interesantów
• Praca w siedzibie Inspektoratu, możliwe wyjazdy służbowe
• Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym
• Brak barier architektonicznych utrudniających wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i pomieszczeń sanitarnych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Dekretowanie i księgowanie dowodów księgowych w ujęciu syntetycznym i analitycznym zgodnie z zasadami rachunkowości i zgodnie z zasadami przyjętymi w Zarządzeniu Wojewódzkiego Inspektora
 • Kwalifikowanie wydatków do zapłaty: budżet, budżet zadaniowy, rezerwy celowe i ZFŚS zgodnie z planem finansowym i obowiązującą klasyfikacją budżetową
 • Dokonywanie wstępnej kontroli dokumentów finansowych (wnioski, faktury) przedkładanych przez poszczególne komórki organizacyjne do zapłaty
 • Wprowadzanie i analiza wniosków o zakup/ wykonanie usługi, zgodnie z przyjętą klasyfikacją budżetową w Inspektoracie oraz uzgadnianie kosztów z wydatkami po zakończeniu miesiąca. Zaangażowanie wydatków budżetowych
 • Księgowanie bieżących ruchów mienia na poszczególnych kontach analitycznych oraz rozliczanie magazynu
 • Dekretowanie i księgowanie dowodów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej w ujęciu syntetycznym i analitycznym zgodnie z zasadami rachunkowości przyjętymi w Zarządzeniu Wojewódzkiego Inspektora. Obsługa kasy WIORiN, sporządzanie i analiza raportów kasowych z przeprowadzonych operacji kasowych
 • Obsługa elektronicznego systemu obsługi budżetu „Trezor” oraz systemu bankowości elektronicznej
 • Weryfikacja sald na koniec każdego roku obrotowego. Sporządzanie sprawozdań miesięcznych i rocznych oraz sporządzanie części opisowych do sprawozdań za okresy kwartalne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Znajomość zasad rachunkowości
 • Znajomość ustawy o rachunkowości
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość rozporządzeń do wyżej wymienionych ustaw
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej, w tym znajomość zasad służby cywilnej i zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Dokładność, rzetelność, systematyczność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-09
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie
  ul. Diamentowa 6
  20-447 Lublin

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Oferty należy składać w zaklejonych kopertach. Na kopercie należy zamieścić imię, nazwisko i adres kandydata z dopiskiem „Nabór na stanowisko Księgowego w Dziale Finansowym, ogłoszenie nr 46892".
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
Kandydaci zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy. Po przeprowadzonych rozmowach skontaktujemy się tylko z wybranym kandydatem. Zebrane oferty zostaną komisyjnie zniszczone po upływie trzech miesięcy od zatrudnienia wybranego kandydata.
Dodatkowe informacje: (81) 744-03-26 wew. 37

Księgowy

Lublin

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna