Księgowy
Wyszków
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wyszkowie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Księgowy
zespół do spraw finansowo-księgowych i administracyjnych

Warunki pracy

Praca administracyjno- biurowa w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wyszkowie w dni robocze od poniedziałku do piątku.Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godziny dziennie, wymagająca obsługi komputera, sprzętu teleinformatycznego i pozostałych urządzeń biurowych.Praca w budynku jednopiętrowym bez podjazdu.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie pełnej księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami o finansach publicznych i o rachunkowości, z uwzględnieniem budżetu jednostki w układzie zadaniowym
 • Sporządzanie sprawozdań budżetowych, w tym w układzie zadaniowym oraz sprawozdań finansowych
 • Obsługa systemu bankowości elektronicznej NBE , systemu obsługi budżetu państwa Trezor
 • Rozliczanie kosztów i wydatków związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt oraz sporządzanie sprawozdawczości związanej ze zwalczaniem chorób zakaźnych
 • Naliczanie wynagrodzeń pracowników , rozliczanie zleceniobiorców,ustalanie należnych składek do ZUS ,należnego podatku do US oraz obsługa programu Płatnik

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • Umiejętność pracy w zespole, kreatywność, odporność na stres, odpowiedzialność
 • Bardzo dobra umiejętność obsługi komputera
 • Znajomość aktualnie obowiązujących ustaw w zakresie: finansów publicznych i rachunkowości
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomośc przepisów o Inspekcji Weterynaryjnej

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-07-15
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu.
Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferty nie spełniające wymagań formalnych oraz oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Dokumenty nieodebrane do 3 miesięcy od upływu terminu ich składania zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 29 742 54 46.

Księgowy

Wyszków

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna