Księgowy
Włodawa
Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Włodawie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Księgowy
Zespół do spraw finansowo - księgowych i administracyjnych

Warunki pracy

Praca przy komputerze, obsługa innych urządzeń biurowych. Praca na parterze budynku.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontrola i zatwierdzanie dowodów księgowych pod względem rachunkowym
 • przyjmowanie rachunków od lekarzy wyznaczonych,
 • księgowanie dowodów księgowych
 • realizowanie budżetu inspektoratu zgodnie z planem finansowym
 • sporządzanie sprawozdań i opracowań analitycznych związanych z działalnością budżetowo - finansową inspektoratu

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie ekonomiczne lub inne z zakresu księgowości
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • mile widziane doświadczenie zawodowe w księgowości budżetowej

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-20
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, numer telefonu. Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów rekrutacji zostaną powiadomieni telefonicznie o ich terminie.

Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone w terminie 14 od dnia zakończenia rekrutacji.

Dla ofert przesłanych pocztą należy na kopercie umieścić dopisek "Oferta pracy".

Księgowy

Włodawa

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna