Księgowy
Węgorzewo
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Węgorzewie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Księgowy
Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Łuczańska 1, 11-600 Węgorzewo

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
1. Siedziba Inspektoratu mieści się w budynku piętrowym bez podjazdu.
2. Praca w siedzibie Inspektoratu od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 15.
3. Narzędzia pracy: komputer i inne urządzenia biurowe.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sprawdzanie dokumentów księgowych po względem formalno-rachunkowym,
 • sporządzanie dokumentacji w zakresie wypłat wynagrodzeń, naliczanie pochodnych od wynagrodzeń,
 • prowadzenie ewidencji i kartotek mienia PIW w Węgorzewie,
 • prowadzenie spraw pracowniczych (kadry),
 • obsługa programów finansowo-księgowych i kadrowo-płacowych oraz innych systemów informatycznych- System Bankowości Elektronicznej NBP, Informatyczny System Obsługi Budżetu Państwa TREZOR

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w księgowości budżetowej,
 • znajomość aktualnie obowiązujących ustaw w zakresie; służby cywilnej, Inspekcji Weterynaryjnej, finansów publicznych, rachunkowości,
 • ukończone 18 lat, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera oraz pakietu MS Office,
 • prawo jazdy kategorii B,
 • znajomość aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie rachunkowości, finansów publicznych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • niekaralność,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • komunikatywność
 • dyspozycyjność
 • umiejętność pracy w zespole
 • obsługa aplikacji Trezor, Płatnik,

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełnych praw publicznych
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-14
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane. Rozpatrzeniu
nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu, a także oferty,
które nie zawierają kompletu wymaganych dokumentów oraz własnoręcznych podpisów pod
listem motywacyjnym i pod oświadczeniami.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy
kwalifikacyjnej.
Oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone w terminie 3 miesięcy
od daty zakończenia naboru. Osoby pragnące odebrać swoje oferty prosi się o zgłaszanie
tego faktu przed upływem 3- miesięcznego terminu zniszczenia dokumentów.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: /87/ 427-58-81.

Księgowy

Węgorzewo

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna