Księgowy
Łódź
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi

Łódzki Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożyczych poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Księgowy do spraw w Wydziale Administracji
Wydział Administracji

Warunki pracy

Praca w siedzibie Inspektoratu, z komputerem i urządzeniami biurowymi, brak wind i podjazdów, schody, prowadzenie nieetatowe samochodu osobowego, prawo jazdy kat. "B",
praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Dokonywanie wstępnej kontroli legalności, rzetelności oraz prawidłowości otrzymanych dokumentów,
 • Prowadzenie rachunkowości na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmując zapisy zdarzeń gospodarczych, uzgadnianie obrotów i sald kont analitycznych,
 • Przestrzeganie postanowień i stosowanie w odpowiednim zakresie przepisów ustawy,
 • Wykonywanie czynności z zakresu kontroli zarządczej,
 • Prowadzenie spraw kadrowych pracowników jednostki,
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • Obsługa programów i aplikacji: Trezor, Płatnik, bankowość elektroniczna,
 • Udział przy sporządzaniu sprawozdań finansowych, budżetowych i statystycznych,
 • Bezpośrednia współpraca z głównym księgowym,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie bądź wyższe w zakresie: rachunkowość, ekonomia, administracja.
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego - co najmniej 1 rok w administracji publicznej
 • Znajomość przepisów w zakresie rachunkowości i finansów publicznych,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni z praw publicznych,
 • Niekaralność za przestępstwo umyślne
 • Wyrażenie zgody ma przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Ukończone kursy w zakresie: księgowość, kadry,
 • Prawo jazdy kat. B

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-14
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Nadzoru pod nr tel. 42/636-62-40 wew. 21.

Księgowy

Łódź

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna