Księgowy
Zielona Góra
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Księgowy
w Wydziale Budżetu, Finansów i Administracji

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca administracyjno-biurowa,
- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- narzędzia pracy - komputer, drukarka, kserokopiarka, fax oraz inne urządzenia i materiały biurowe,
- budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo z powodu barier architektonicznych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sporządzanie list wynagrodzeń pracowników Urzędu, realizacja wydatków osoboych i ubezpieczeń społecznych oraz prowadzenie w tym zakresie ewidencji analitycznej, sporządzanie dokumentacji płacowej dla potrzeb ZUS-u i Urzędu Skarbowego;
 • obsługa finansowa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i jego rozliczanie;
 • rozliczanie poleceń wyjazdów służbowych pracowników Urzędu;
 • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji;
 • prowadzenie spraw związanych z ewidencją środków trwałych i wyposażenia w celu zapewnienia aktualnej informacji dotyczących składników majątkowych Urzędu;
 • zastępstwo głównego ksiegowego podczas jego nieobecności.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • znajomość przepisów o rachunkowości oraz finansach publicznych;
 • znajomość przepisów z zakresu prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych;
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej;
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego;
 • umiejętność interpretacji przepisów;
 • umiejętność biegłej obsługi komputera;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • wykształcenie: wyższe z zakresu ekonomii, finansów oraz rachunkowości
 • dobra organizacja pracy;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność pracy w sytuacjach stresowych i pod presją czasu.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-15
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Oferty niespełniające wymogów formalnych oraz oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną telefonicznie poinformowani o jego terminie.
Wynagrodzenie zasadnicze na tym stanowisku pracy wynosi 3.009,60 zł brutto.
Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje dostępne są pod numerem tel.: (68) 324-73-90.

Księgowy

Zielona Góra

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna