Księgowy
Chełm
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chełmie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Księgowy
w zespole ds finansowo- księgowym

Warunki pracy

-praca biurowa przy komputerze,
- obsługa urządzeń biurowych
Siedziba urzędu w budynku parterowym, częściowo dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych - brak progów, podjazd umożliwiający wejście do inspektoratu, brak drzwi o odpowiedniej szerokości, toalety niedostosowane do potrzeb, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym i głuchoniemym

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • - sporządzanie list płac, kart wynagrodzeń dla każdego pracownika i deklaracji podatkowych do US - PIT,
 • - obsługa programu Płatnik - przesyłanie deklaracji do ZUS-u,
 • - wprowadzanie dokumentów księgowych do programu Fk-Polisoft,
 • - prowadzenie kasy dotyczacej wydatków bieżących zakładu, dochodów i sporządzanie raportów kasowych;
 • - przygotowywanie analiz dochodów i wydatków budżetowych na potrzeby sprawozdawczości i planowania jednostki;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • wykształcenie ekonomiczne
 • Znajomość aktualnie obowiązujących przepisów finansowych
 • biegła znajomość obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-09-24
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  ul. Browarna 2
  22-100 Chełm

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Oświadczenia, list motywacyjny oraz życiorys muszą być opatrzone datą oraz własnoręcznym podpisem. W ciągu 1 miesiąca od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów ( po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone). Kandydaci spełniający wymagania formalne zakwalifikowani do dalszych etapów naboru będą powiadamiani telefonicznie o ich terminie. Dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie zawierającej dane nadawcy z dopiskiem "Oferta na stanowisko księgowego i nr ogłoszenia" , dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 82 565 50 58

Księgowy

Chełm

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna