Księgowy
Puławy
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Puławach

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Księgowy do spraw finansowo-księgowych
w Zespole do spraw finansowo-księgowych i administracyjnych

Warunki pracy

1. Praca w siedzibie urzędu, od poniedziałku do piątku od 7,00 do 15,00
2. Wyjazdy służbowe
3. Praca przy komputerze
4. Budynek jednopiętrowy nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się w budynku: brak wind i podjazdów.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontrola dowodów księgowych pod względem formalno-rachunkowym
 • prowadzenie rozliczeń finansowych urzędowych lekarzy weterynarii
 • księgowanie dowodów księgowych
 • prowadzenie kasy
 • prowadzenie akt osobowych pracowników
 • prowadzenie dokumentacji czasu pracy pracowników
 • rozliczanie i przekazywanie składek ZUS
 • prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz przyjętych zapasów (magazyn)

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie w zakresie finansów i księgowości
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w księgowości w administracji publicznej
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz ustawy o rachunkowości
 • znajomość przepisów dotyczących : ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych, rozliczania składek na Fundusz Pracy oraz wszystkich rozliczeń związanych z ZUS i podatkiem od osób fizycznych
 • umiejętność obsługi komputera i znajomość programów: Word, Excel, Outlook, Płatnik, programu finansowo-księgowego, programu kadrowo-płacowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej
 • prawo jazdy kat. B
 • dyspozycyjność
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • znajomość programu Trezor, bankowości elektronicznej

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-26
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Puławach
  ul. C. K. Norwida 17
  24-100 Puławy
  od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,00 do 15,00 z dopiskiem "Oferta pracy"

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu.
Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane . Oferty nie spełniające wymagań formalnych oraz oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Dokumenty nieodebrane do 3 miesięcy od upływu terminu ich składania zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel 81 886 33 20.

Księgowy

Puławy

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna