Księgowy
Jarosław
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Jarosławiu

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Księgowy do spraw finansowo - księgowych
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Jarosławiu ul. Pruchnicka 4 37-500 Jarosław

Warunki pracy

Praca administracyjno - biurowa przy komputerze oraz z innymi urządzeniami biurowymi powyżej 4 godzin dziennie przy oświetleniu naturalnym i sztucznym. Praca w długotrwałej pozycji siedzącej. Stanowisko pracy usytuowane jest na parterze budynku ( budynek posiada podjazd).

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sporządzanie list płac w celu naliczania wynagrodzeń dla pracowników oraz wynagrodzeń z umów cywilnoprawnych
 • obsługa programu Płatnik wraz z prowadzeniem dokumentacji i rozliczeń ZUS
 • obsługa Systemu Bankowości Elektronicznej NBP, Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa TREZOR
 • prowadzenie ewidencji ilościowo- wartościowej magazynu PIW oraz ksiąg inwentarzowych środków trwałych i pozostałych środków trwałych
 • prowadzenie kasy PIW
 • prowadzenie ewidencji pobranych opłat w celu sprawdzania informacji rocznej dla potrzeb Głównego Lekarza Weterynarii

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w księgowości
 • Znajomość aktualnie obowiązujących aktów prawnych w zakresie służby cywilnej, finansów publicznych, rachunkowości, systemu ubezpieczeń społecznych, prawa pracy
 • Bardzo dobra umiejętność obsługi komputera ( MS Office)
 • Bardzo dobra znajomość programu PŁATNIK ( praktyczna znajomość i umiejętność sporządzania dokumentów do ZUS)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak
 • znajomość obsługi programu płacowego OPTIMA

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-09-20
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Księgowy

Jarosław

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna