Księgowy
Katowice
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach

Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Księgowy
w Zespole Finansowo - Księgowym

Warunki pracy

- praca w siedzibie Inspektoratu,
- praca administracyjno – biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
- miejsce pracy na IX piętrze w siedzibie urzędu,
- budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych – windy, podjazd, toalety co drugie piętro.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sporządzanie, przyjmowanie, archiwizowanie i kontrola dokumentów w celu zapewnienia właściwego przebiegu operacji gospodarczych,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych w celu zapewnienia terminowego przekazywania rzetelnych informacji dot. wykonania wydatków i dochodów,
 • prowadzenie gospodarki kasowej, w celu zapewnienia prawidłowego obrotu gotówkowego w Inspektoracie,
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi w celu realizacji zobowiązań wynikających z planu budżetu lub planu finansowego dysponenta III stopnia oraz harmonogramu dochodów i wydatków,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych, w celu terminowego przekazywania sprawozdań,
 • sprawowanie kontroli formalno – rachunkowej dowodów księgowych oraz list płac.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego pracy w księgowości w jednostce budżetowej.
 • znajomosc ustaw: budżetowej, o rachunkowości oraz o finansach publicznych,
 • umiejętność analitycznego myślenia.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-12-04
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (32) 606-33-08.
Wzory oświadczeń wymaganych w procesie rekrutacji do pobrania na stronie Inspektoratu pod treścią ogłoszenia („Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
do celów rekrutacji”, „Oświadczenie wymagane w procesie rekrutacji na wolne stanowisko
w służbie cywilnej”).
Osoby dopuszczone do postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie.
Oferty po ukończonym naborze można odebrać w terminie 3 miesięcy, po tym terminie Komisja zastrzega sobie prawo do zniszczenia dokumentów.

Księgowy

Katowice

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna