Księgowy
Olsztyn
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Olsztynie

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Księgowy
w Wydziale Budżetowo-Administracyjnym

Warunki pracy

- praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
- podstawowy system czasu pracy - 8 godzinny, jednozmianowy
- pomieszczenia WIIH znajdują się na II piętrze, brak udogodnień dla poruszania się osób
niepełnosprawnych
- stanowisko pracy wyposażone zgodnie ze standardami w meble biurowe, komputer i sprzęt
biurowy

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Sporządzanie list płatniczych dotyczących wynagrodzeń, nagród, zasiłków i innych należności dla pracowników urzędu
 • Prowadzenie dokumentacji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, ZUS, US, PFRON
 • Rozliczanie i sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym poleceń wyjazdu służbowego
 • Prowadzenie ksiąg inwentarzowych środków trwałych oraz dokumentacji
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych i statystycznych
 • Kontrola i rozliczanie pod względem formalnym i rachunkowym dowodów finansowych, raportów kasowych i wyciągów bankowych
 • Dekretowanie i księgowanie przy użyciu specjalistycznego programu komputerowego wszystkich operacji finansowych urzędu

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie rachunkowość i finanse
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w księgowości
 • Znajomość przepisów podatkowych oraz ubezpieczeń społecznych
 • Zdolnośc anlitycznego myślenia
 • Dokładność, systematyczność , terminowość
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne
 • Znajomość programu komputerowego "Płatnik"
 • Umiejętność pracy w zespole

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-03-26
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
  ul. Dąbrowszczaków 10
  10-540 Olsztyn

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Planowany termin zatrudnienia : 01.05.2020 r.
Płaca: wynagrodzenie zasadnicze 2 700 zł brutto, dodatek stażowy

Dokumenty należy dostarczać w kopercie z oznaczonym numerem naboru.
Lista kandydatek/kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacja na temat terminu i miejsca naboru dostępne będą na stronie www.ih.olsztyn.pl/bip/ oraz na tablicy ogłoszeń urzędu w ciągu 7 dni od upływu terminu składania ofert.
Planowane techniki i metody naboru:
Etap I - weryfikacja formalna ofert
Etap II - test wiedzy (w przypadku gdy mniej niż 10 kandydatów spełni wymogi formalne, możliwe jest przeprowadzenie wyłącznie etapu III)
Etap III - rozmowa kwalifikacyjna.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Księgowy
Olsztyn
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna