Księgowy
Lubaczów
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lubaczowie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Księgowy
w Zespole ds. finansowo - księgowych

Warunki pracy

Praca w urzędzie w godz. 7.30-15.30.
Praca przed komputerem pow. 4 godz.
Wyjazdy służbowe - wyjazdy szkoleniowe.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie ewidencji kosztów w jednostce,
 • sporządzanie sprawozdań z zakresu kosztów,
 • przygotowanie, prowadzenie i realizacja zadań z zakresu zakupów inwestycyjnych, w tym przygotowanie i prowadzenie dokumentacji,
 • sprawdzanie pod względem rachunkowym dokumentów finansowych,
 • sporządzanie przelewów bankowych,
 • prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej rachunku ZFŚS,
 • praca na programach finansowo- księgowych, płacowych, bankowości elektronicznej,
 • prowadzenie ewidencji dokumentów wpływających do zespołu finanowo - księgowego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie ekonomiczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-11-28
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lubaczowie
  ul. Mazury 3
  37-600 Lubaczów
  Zaklejone koperty z dopiskiem: "oferta pracy w służbie cywilnej - księgowy/księgowa"

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Księgowy

Lubaczów

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna