Dodano: 08.01.2020
Księgowy
Słupsk
Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Słupsku

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Księgowy
w Wydziale Finansowym

Warunki pracy

Praca w pozycji siedzącej, przy monitorze, powyżej 4 godzin. Budynek wyposażony w podjazd i windy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Obsługa programów finansowo-księgowych.
 • Wprowadzanie do sytemów dokumentów finansowo-księgowych. Generowanie raportów i sprawozdań finansowych z systemów .
 • Nadzór nad majątkiem urzędu.
 • Ewidencja decyzji karnych i innych należności.
 • Windykacja należności: przygotowanie upomnień, naliczanie odsetek, prowadzenie postępowań w trybie egzekucji administracyjnej, przygotowanie tyutułów wykonawczych, , współpraca z ogranami skarbowymi
 • Prowadzenie sprawozdawczości w zakresie należności.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie ekonomiczne lub wyższe ekonomiczne.
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze księgowości.
 • Znajomość obsługi programów pakietu Microsoft Office.
 • Znajomość programów finansowo-księgowych.
 • Znajomość zasad ksiegowości jednostek budżetowych.
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych.
 • Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-01-22
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  ul. Jana Pawła II 1, 76-200 Słupsk
  pokój 734

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.