Księgowy
Strzelin
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Strzelinie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Księgowy do spraw płac i kadr
Inspekcji Weterynaryjnej Powiatowym Inspektoracie Weterynarii

Warunki pracy

praca w siedzibie urzędu,delegacje krajowe

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sporządznaie listy płac w celu naliczania wynagrodzeń dla pracowników inspektoratu oraz umów cywilno-prawnych dla lekarzy wyznaczonych
 • sporzadzanie dokumentacji rozliczeniowej na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne oraz na podatek dochodowy w celu odprowadzania składek do ZUS i Urzędu Skarbowego
 • pobieranie i odprowadzanie dochodów budżetowych zgodnie z planem finansowym jednostki
 • sporządzanie bieżącej sprawozdawczości w celu przekazania rzetelnej i aktualnej informacji do ZUS PFRON,GUS
 • prowadzenie dokumentacji wykonywania zadań finansowych i prac zleconych w celu umożliwienia rozliczeń finansowych
 • sporządzanie umów o pracę oraz oświadczeń o ich rozwiązaniu
 • wypełnianie świadectw pracy
 • obliczanie wymiaru urlopu oraz prowadzenie kart urlopowych
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy
 • prowadzenie akt osobowych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie średnie ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego rok doświadczenia zawodowego w ksiegowości
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-09-13
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Strzelinie
57-100 Strzelin
ul.Brzegowa 63
tel: 71 39 20 305
Aplikuj

Księgowy

Strzelin

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna