Księgowy
Radzyń Podlaski
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Radzyniu Podlaskim

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Księgowy do spraw kadr i księgowości - zastępstwo
w Zespole do spraw finansowo-księgowych i administracyjnych

Warunki pracy

- praca z przewagą wysiłku umysłowego
- praca przeważnie siedząca
- praca wymaga sprawności obu rąk i wymuszonej pozycji ciała
- praca wymagająca szczególnej koncentracji
- praca wymagająca dobrej ostrości wzroku
- praca wewnątrz pomieszczenia przy częściowym oświetleniu dziennym i sztucznym

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • terminowe realizowanie bieżących płatności i zobowiązań
 • prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • przygotowywanie dokumentacji do sporządzania sprawozdań finansowych
 • przygotowywanie dyspozycji środkami pieniężnymi
 • dokonywanie wstępnej oceny zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym
 • dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • prowadzenie dokumentacji kadrowej
 • przygotowywanie informacji, sprawozdań i analiz dotyczących zatrudnienia
 • w zależności od potrzeb i możliwości finansowych zgłaszanie konieczności zakupu wszelkiego rodzaju sprzętu, aparatury, materiałów, druków itp. niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki i ich ewidencja oraz czuwanie nad prawidłową eksploatacją nieruchomości, instalacji, aparatury
 • informowanie PLW o potrzebie zorganizowania konserwacji, napraw i remontów instalacji, sprzętu i aparatury oraz racjonalnego wykorzystania środków rzeczowych
 • prowadzenie zakładowej składnicy akt zgodnie z przepisami prawa
 • 13) współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Inspektoratu w zakresie wymiany informacji merytorycznych oraz danych potrzebnych do raportowania z wykonanych zadań lub opracowania budżetu zadaniowego i innych potrzeb w zakresie właściwości komórek organizacyjnych Inspektoratu
 • pełnienie zastępstwa podczas krótkiej nieobecności głównego księgowego i starszego referenta w zakresie posiadanych kompetencji i udzielonych upoważnień
 • wykonywanie poleceń bezpośredniego przełożonego oraz kierownika jednostki

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.).) oraz ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351).
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1559 z późn. zm.).
 • znajomość ustawy z dnia 14 lipca 1983 r o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 553 z późn. zm.).
 • czynne prawo jazdy kat. B
 • biegła znajomość obsługi i konfiguracji komputera oraz innych urządzeń biurowych np. drukarki, skanery itp.
 • biegła znajomość obsługi programów word, exel, elektroniczna bankowość
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • dyspozycyjność
 • ukończone kursy w zakresie rachunkowości i finansów lub kadr

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia prawo jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia dyplomów lub certyfikatów potwierdzających ukończone kursy i szkolenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-08-29
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
- stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Planowany termin rozpoczęcia pracy: 02.09.2019 r.
Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.0-83/ 352 70 15 lub 691 151 844 w godzinach od 8.00 do 14.00
O terminie wpływu oferty decyduje data wpływu do sekretariatu Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Radzyniu Podlaskim.

Księgowy

Radzyń Podlaski

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna