Księgowy
Puławy
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Puławach

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Księgowy do spraw finansowo-księgowych
w Zespole do spraw finansowo-księgowych i administracyjnych

Warunki pracy

1. Praca w siedzibie i poza siedzibą urzędu, od poniedziałku do piątku od 7,00 do 15,00
2. Wyjazdy służbowe
3. Praca przy komputerze
4. Budynek jednopiętrowy nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się w budynku: brak wind i podjazdów.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontrola dowodów księgowych pod względem formalno-rachunkowym
 • prowadzenie rozliczeń finansowych urzędowych lekarzy weterynarii
 • księgowanie dowodów księgowych
 • prowadzenie kasy
 • prowadzenie akt osobowych pracowników
 • prowadzenie dokumentacji czasu pracy pracowników
 • rozliczanie i przekazywanie składek ZUS
 • prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz przyjętych zapasów (magazyn)

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe w zakresie finansów i rachunkowości
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w księgowości w administracji publicznej
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz ustawy o rachunkowości
 • znajomość przepisów dotyczących : ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych, rozliczania składek na Fundusz Pracy oraz wszystkich rozliczeń związanych z ZUS i podatkiem od osób fizycznych
 • umiejętność obsługi komputera i znajomość programów: Word, Excel, Outlook, Płatnik, programu finansowo-księgowego, programu kadrowo-płacowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej
 • prawo jazdy kat. B
 • dyspozycyjność
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • znajomość programu Trezor, bankowości elektronicznej

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Oswiadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-07-01
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu.
Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane . Oferty nie spełniające wymagań formalnych oraz oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Dokumenty nieodebrane do 3 miesięcy od upływu terminu ich składania zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel 81 886 33 20.

Księgowy

Puławy

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna