Księgowy
Hrubieszów
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Hrubieszowie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Księgowy
Zespół do spraw finansowo-księgowych

Warunki pracy

- praca od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00
- praca biurowa w siedzibie urzędu
- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
- budynek dwupiętrowy, nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych
- obsługa urządzeń biurowych - komputer, drukarka, skaner

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie pełnej księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami o finansach publicznych i o rachunkowości, z uwzględnieniem budżetu jednostki w układzie zadaniowym,
 • kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowychoraz rozliczanie wyznaczonych lekarzy weterynarii z przeprowadzonych czynności zleconych do realizacji przez Powiatowego Lekarza Weterynarii,
 • dekretacja dokumentow oraz prawidłowe prowadzenie ewidencji księgowej
 • terminowe realizowanie bieżących płatności i zobowiązań
 • monitorowanie i egzekwowanie realizacji dochodów budżetowych
 • obsługa systemów komputerowych w zakresie księgowości, obsługa informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa (TREZOR)
 • przeprowadzanie kontroli kont - analiza rozrachunków z klientami, kosztowych i publiczno-prawnych
 • sporządzanie sprawozdawczości finansowej i budżetowej

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie wykształcenie średnie ekonomiczne
<br>
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie księgowości
 • znajomość zasad rachunkowości
 • znajomość ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości
 • biegła obsługa komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-15
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Hrubieszowie
  ul. Ceglana 60/1
  22-500 Hrubieszów

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Księgowy

Hrubieszów

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna