Księgowy
Rypin
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Rypinie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Księgowy do spraw finansowo-księgowych
Zespół ds. finansowo-księgowych

Warunki pracy

- praca w siedzibie Inspektoratu od poniedziałku do piątku w godzinach: 07:30-15:30
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca obsługi komputera, sprzętu teleinformatycznego i pozostałych urządzeń biurowych
- budynek Inspektoratu nie posiada windy, toaleta nie jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości analitycznej i syntetycznej dochodów
 • organizacja sporządzania, przyjmowania, obiegu i kontroli dokumentów, zapewniająca właściwy przebieg operacji gospodarczych i ochronę mienia jednostki
 • sporządzanie analizy kosztów utrzymania jednostki i sprawozdawczości finansowej
 • nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości, w tym prowadzenie gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegające zwłaszcza na: wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami; przestrzeganiu ustawy o zamówieniach publicznych; zapewnieniu terminowego ściągania należności i dochodzeniu roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań
 • analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu
 • analiza wykorzystania dochodów, sporządzanie zestawień dotyczących wysokości wypłaconych wynagrodzeń prywatnym lekarzom weterynarii za zlecone czynności weterynaryjne
 • sporządzanie sprawozdań finansowych
 • przeprowadzenie kontroli wewnętrznej w zakresie działania głównego księgowego
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Rypinie

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w księgowości budżetowej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-08-13
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Rypinie
ul. Nowy Rynek 15
87-500 Rypin
tel. 54 280 27 01

Księgowy

Rypin

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna