Księgowy
Pszczyna
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pszczynie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Księgowy
dział finansowo księgowy

Warunki pracy

- praca administracyjno - biurowa w siedzibie urzędu w systemie 8 godzinnym, jednozmianowym
- obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie
- użytkowanie sprzętu biurowego
- zagrożenie korupcją
- obsługa podmiotów zewnętrznych
- stanowisko pracy usytuowane na pierwszym piętrze, brak windy

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie księgowości inspektoratu weterynarii zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych
 • rozliczanie płac i prowadzenie kadr
 • klasyfikacja wydatków i dochodów jednostki
 • współpraca z jednostką nadrzędną

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne z zakresu rachunkowości
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • Znajomość księgowości w jednostce budżetowej
 • Umiejęsność obsługi programów księgowych
 • Umiejętność obsługi programów komputerowych i urządzeń biurowych
 • Samodzielność, inicjatywa, kreatywnosć
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi systemu TREZOR (Informatyczny System Obsługi Budżetu Państwa)
 • Umiejętność obsługi programu FK REKORD

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-09-20
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Informujemy, że zgodę na przetwarzanie danych mogą państwo wycofać w dowolnym momencie, a jej wycofanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dokumenty aplikacyjne takie jak CV, list motywacyjny, oświadczenia oraz zgody powinny być własnoręcznie podpisane. Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie lub mejlowo.
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną odesłane na podany adres korespondencyjny.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 210 51 66

Księgowy

Pszczyna

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna