Księgowy
Poznań
Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Księgowy do spraw rachunkowości budżetowej
Pierwszym Dziale Rachunkowości Budżetowej (IFR1)

Warunki pracy

• Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca biurowa wykonywana w siedzibie urzędu,
- praca wykonywana przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
- narzędzia pracy: komputer, drukarka, niszczarka, skaner, kserokopiarka, telefon,
- oświetlenie pomieszczenia pracy światłem naturalnym i sztucznym,
- dostęp do szerokiego spektrum danych objętych tajemnicą skarbową,
- praca w trybie jednozmianowym.
• Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- drzwi odpowiedniej szerokości,
- konieczność przemieszczania się między budynkami,
- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Bieżące i terminowe dokonywanie księgowań w księgach rachunkowych Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu celem zapewnienia prawidłowej realizacji ustalonych zadań w zakresie sum depozytowych, dochodów budżetowych, ZFŚS, PKZP;
 • Monitorowanie stanu należności i zobowiązań w zakresie dochodów budżetowych, sum depozytowych, ZFŚS, PKZP celem kontroli realizacji zobowiązań i należności;
 • Bieżące i rzetelne prowadzenie dokumentacji księgowej, sporządzanie i dekretowanie dowodów księgowych celem prawidłowej realizacji zadań związanych z rozliczaniem dochodów budżetowych, sum depozytowych, ZFŚS, PKZP;
 • Przygotowywanie przelewów w systemie bankowości elektronicznej na podstawie dowodów źródłowych oraz sprawdzanie zgodności zleconych przelewów z dokumentami źródłowymi;
 • Terminowe rozliczanie wadium, zabezpieczeń należytego wykonania umów, sum depozytowych oraz przekazywanie należności uprawnionym podmiotom;
 • Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji zgodnie z ustawą o rachunkowości lub innymi przepisami prawa oraz okresowe przekazywanie jej do archiwum;
 • Terminowe i rzetelne sporządzanie pism z zakresu wykonywanych zadań, obsługa dokumentów w systemach kancelaryjnych zgodnie z podręcznikiem użytkownika oraz właściwe przechowywanie pism;
 • Prowadzenie odpowiednich ewidencji sum depozytowych, dochodów budżetowych, ZFŚŚ oraz PKZP;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce,
 • umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • dokładność i systematyczność,
 • umiejętność planowania i organizowania pracy,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • odporność na stres
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze administracji publicznej
 • znajomość programów komputerowych: Word, Excel,
 • znajomość zasad rachunkowości.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (wzór Dz.U. z 2017 r., poz.423), dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed 01.08.1972 r.
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji ,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności kandydata

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-03
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu
  ul. Dolna Wilda 80A
  61 - 501 Poznań z dopiskiem „oferta pracy – stanowisko księgowy ds. rachunkowości budżetowej – IFR1”

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze wynosi 3086,27 zł brutto (wg mnożnika 1,610 kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej).
O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego, lub data wynikająca z datownika urzędu.
Oferty nadsyłane po terminie nie będą rozpatrywane.
Konieczność opatrzenia własnym podpisem cv, listu motywacyjnego oraz wymaganych oświadczeń.
Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy
w Izbie Administracji Skarbowej w Poznaniu, które są dostępne na stronie BIP pod adresem:
http://www.wielkopolskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-poznaniu/ogloszenia/nabory/wzory-oswiadczen
Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminach poszczególnych etapów naboru. Wynik naboru zostanie opublikowany w BIP KPRM
i BIP IAS Poznań.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 618586263.

Księgowy

Poznań

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna