Dodano: 04.02.2020
Księgowy
Głogów
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Głogowie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Księgowy
Dział Finansowo-Księgowy

Warunki pracy

Praca biurowa w siedzibie urzędu, od poniedziałku do piątku. Brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych. Praca na parterze budynku. Praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych. Sporadyczne wyjazdy na szkolenia.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Ujmowanie zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych.
 • Uzgadnianie obrotów i sald kont syntetycznych i analitycznych.
 • Obsługa kasowa inspektoratu.
 • Obsługa systemu bankowości elektronicznej NBP, systemu obsługi budżetu państwa "TREZOR".
 • Rozliczanie kosztów i wydatków związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie ekonomiczne.
 • Znajomość ustaw o rachunkowości i finansach publicznych.
 • Umiejętność biegłej obsługi komputera w środowisku MS Windows oraz MS Office.
 • Znajomość zasad księgowości jednostek budżetowych.
 • Rzetelność i skrupulatność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-02-17
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  W sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Głogowie
  ul. Sikorskiego 45
  67-200 Głogów
  Urząd czynny od godz. 7.15 do 15.15

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Oferty niekompletne, bez podpisu oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto 2.316,43 zł. + dodatek za wysługę lat.