Księgowy
Wadowice
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wadowicach

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Księgowy do spraw finansowo-księgowych
Zespół ds. finansowo-księgowych

Warunki pracy

Praca biurowa w siedzibie urzędu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 °° do 15°°. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.
Stanowisko pracy usytuowane w pomieszczeniu biurowym dwuosobowym na parterze budynku. Budynek biurowy nie posiadający wind, podjazdów, odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych. Praca w pozycji siedzącej przy biurku, stanowisko pracy wyposażone w zestaw komputerowy oraz sprzęt biurowy. Sporadyczne wyjazdy służbowe, np. na szkolenia. Kontakt z klientami zewnętrznymi. Kontakty z instytucjami zewnętrznymi.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Księgowanie dowodów, dokumentów księgowych i operacji finansowych Księgowanie dochodów i wydatków inspektoratu.
 • Sprawdzenie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym - wstępna i bieżąca kontrola wewnętrzna dokumentów księgowych w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych.
 • Dokonywanie opisów dowodów księgowych.
 • Obsługa programów finansowo-księgowych i kadrowo-płacowych oraz innych systemów informatycznych - System Bankowości Elektronicznej NBP, Informatyczny System Obsługi Budżetu Państwa TREZOR, aplikacja PŁATNIK.
 • Sporządzanie przelewów bankowych na podstawie zatwierdzonych dokumentów księgowych
 • Sporządzanie list płac na podstawie otrzymanej dokumentacji, prowadzenie kart wynagrodzeń i potrąceń pracowników, obliczanie i terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sporządzanie deklaracji podatkowych.
 • Obliczanie i terminowe odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy, sporządzanie i terminowe przesyłanie do ZUS dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych
 • Przygotowywanie danych do sprawozdawczości finansowej i budżetowej.
 • Przyjmowanie rachunków od zleceniobiorców i dokonywanie rozliczeń czynności zleconych.
 • Prowadzenie ksiąg druków ścisłego zarachowania.
 • Prowadzenie ewidencji rzeczowych aktywów trwałych (środków trwałych) i wyposażenia inspektoratu.
 • Przeprowadzanie inwentaryzacji i wyceny.
 • Gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: średnie ukończenie średniej, pomaturalnej lub policealnej szkoły ekonomicznej. 
<br> 
<br>
 • Wymagany dodatkowo staż pracy osiągnięty w ciągu ostatnich 5 lat poprzedzających nabór.
 • Dyspozycyjność.
 • Zdolność do podjęcia pracy od dnia 10 maja 2019r.
 • Umiejętność obsługi komputera.
 • Znajomośc aplikacji PŁATNIK

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-23
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wadowicach ul. Nadbrzeżna 39 a, 34-100 Wadowice z dopiskiem: OFERTA PRACY

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania zaleca również stosowanie w ogłoszeniach o naborach form kandydatka/kandydat, zamiast wyłącznie form męskich.
Telefon kontaktowy w sprawie ogłoszonego naboru: 33 873 15 52
Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o jego terminie. Oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną zniszczone w terminie 7 dni od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego.Dokumenty prosimy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem: OFERTA PRACY .

Księgowy

Wadowice

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna