Księgowy
Gorzów Wielkopolski
Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Księgowy
w Dziale Rachunkowości

Warunki pracy

1. wykonywanie czynności typowej pracy biurowej za pomocą komputerów oraz urządzeń biurowych
2. zagrożenie korupcją
3. praca przy komputerze

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • dokonywanie analizy nadpłat i zaległości na kartach kontowych podatników, uzgadnianie prawidłowości wpłat i zaliczek, księgowanie wpłat i dokonywanie niezbędnych przeksięgowań,
 • dokonywanie zwrotów nadpłat lub przeksięgowań na poczet zaległości podatkowych, bieżących należności, zajęć wierzytelności,
 • księgowanie ręczne dokumentów wymiarowych nie podlegających automatycznemu księgowaniu,
 • przygotowanie projektów pism, w tym postanowień o sposobie zaliczenia wpłaty/nadpłaty na zaległości oraz informacji i analizy z zakresu prowadzonych spraw,
 • sporządzanie informacji o zmniejszeniu zaległości podatkowej objętej tytułem wykonawczym i przekazanie do komórek egzekucji administracyjnej,
 • podawanie danych wynikających z kart kontowych,
 • analiza i dokonywanie ręcznych księgowań w zakresie 1% podatku do OPP,
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez bezpośredniego przełożonego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • znajomość przepisów ordynacji podatkowej oraz ustawy o rachunkowości
 • umiejętność pracy w zespole oraz dobrej organizacji pracy
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach - jeśli w zakresie tych danych są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO oraz wykraczających poza zakres art. 221 § (1 )kp,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-12-07
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Oferty można składać również w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z ustawą o podpisie elektronicznym albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP: ePUAP - > KATALOG SPRAW -> Praca i zatrudnienie -> Nabór pracownika -> Pokaż wszystkie urzędy lub instytucje udostępniające tę usługę -> Wybór urzędu -> wybrać Izbę Administracji Skarbowej w Zielonej Górze-> Załatw sprawę.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Kandydaci zakwalifikowani, którzy spełnią wymagania formalne zostaną powiadomieni (e-mailem lub telefonicznie) o terminie dalszego etapu naboru.
Wszystkie oświadczenia powinny zawierać odpowiednią treść, datę oraz własnoręczny i czytelny podpis (wzory oświadczeń, które kandydaci mogą wykorzystać zamieszczone są na stronie BIP Izby – https://www.lubuskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-zielonej-gorze/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen. List motywacyjny powinien być czytelnie i własnoręcznie podpisany.
Oferty dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego, wpływu) nie będą rozpatrywane. Po upływie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z kandydatem wyłonionym podczas naboru, oferty nie spełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty, z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną komisyjnie zniszczone.

Nabór odbędzie się w siedzibie Urzędu Skarbowego w Gorzowie Wielkopolskim.

Dodatkowe informacje w sprawie naboru można uzyskać po nr tel. 660557 204
Kandydat wybrany na dane stanowisko pracy, przed podjęciem zatrudnienia w Izbie Administracji Skarbowej w Zielonej Górze będzie obowiązany do złożenia oświadczeń wynikających z:
- art. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
- art. 144 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.).Księgowy

Gorzów Wielkopolski

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna