Księgowy
Kraków
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

Komendant Miejski PSP poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Księgowy
w Wydziale Finansów

Warunki pracy

Dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
 praca biurowo – administracyjna w siedzibie urzędu, w systemie codziennym
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.


Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:
 praca na drugim piętrze budynku, brak windy,
 narzędzia i materiały pracy: komputer, kserokopiarka, fax, niszczarka, skaner, czytnik kodów,
 praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
 brak toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Sporządzanie list płac dla pracowników zatrudnionych w KM PSP Kraków z naliczeniami składki zdrowotnej, zaliczek na podatek dochodowy i pozostałych potrąceń.
 • Sporządzanie deklaracji ZUS zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Sporządzanie poleceń przelewu uposażeń i innych należności.
 • Prowadzenie księgowości kont analitycznych i syntetycznych oraz sprawozdawczości finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania komendy.
 • Rozliczanie dotacji KSRG.
 • Kompletowanie i przekazywanie dokumentów do archiwum.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 • Korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Nieposzlakowana opinia.
 • Umiejętność biegłej obsługi komputera w tym programów pakietu MS Office.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność analitycznego myślenia i sprawnej organizacji pracy.
 • Znajomość ustawy o Państwowej Straży Pożarnej oraz ustawy o rachunkowości.
 • Terminowe i dokładne, rzetelne i bezstronne wykonywanie powierzonych zadań.
 • Wysoka kultura osobista, komunikatywność, samodzielność

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie kandydata o: 1. korzystaniu z pełni praw publicznych, 2. nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe, 3. nieposzlakowanej opinii.
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 29a ust. 2 ustawy o służbie cywilnej).
 • -
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-25
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
  ul. Westerplatte 19, 31-033 Kraków

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Na wszystkich składanych kopiach dokumentów należy umieścić następującą adnotację: „Potwierdzam za zgodność z oryginałem” – data, własnoręczny podpis.

Dokumenty należy składać osobiście na dzienniku podawczym tut. Komendy od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 lub listownie w terminie do 25 lutego 2019 roku (liczy się data stempla pocztowego) pod adresem: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
w Krakowie, 31 – 033 Kraków, ul. Westerplatte 19.
Aplikacje złożone po terminie oraz niekompletne nie będą rozpatrywane.

Inne informacje:
Przewidywany okres zatrudnienia: marzec – wrzesień 2019 rok.
Proponowane wynagrodzenie łącznie z dodatkiem za wysługę lat ok. 2550 zł brutto

Proces naboru składa się z trzech etapów:
1) weryfikacja kompletności dokumentów złożonych przez kandydata,
2) test wiedzy z zakresu czynności wykonywanych na danym stanowisku, rozmowa kwalifikacyjna,
3) podjęcie decyzji przez Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie o nawiązaniu stosunku pracy.
Oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacje na temat terminu
i miejsca kolejnego etapu naboru dostępne będą na stronie www.psp.krakow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Komendy Miejskiej PSP w Krakowie w terminie dwóch tygodni od wpływu wszystkich aplikacji. W przypadku ofert przesłanych za pośrednictwem poczty decyduje data nadania oferty, tj. data stempla pocztowego. Oferty nadane po terminie oraz niekompletne nie będą rozpatrywane. Aplikacje osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 12/ 616-83-34.

Wzory oświadczeń dostępne na stronie internetowej www.psp.krakow.pl.

Księgowy

Kraków

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna