Dodano: 06.02.2020
Księgowy
Wrocław
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Księgowy do spraw księgowy/księgowa-obsługa finansowo-księgowa Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
księgowość

Warunki pracy

Siedziba urzędu mieści się na II i III piętrze. Brak windy- dostęp tylko schodami. Praca w siedzibie urzędu na II piętrze. Praca związana z obsługą jednostek podległych. Praca związana z reprezentowaniem urzędu na zewnątrz.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie pełnej księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami o finansach publicznych i o rachunkowości, z uwzględnieniem budżetu jednostki w układzie zadaniowym
 • obsługa systemu komputerowego w zakresie księgowości, obsługa informatycznych Systemów Obsługi Budżetu Państwa (TREZOR), wewnętrzny system obiegu dokumentów
 • rozlicza wynagrodzenia pracowników Inspektoratu, prowadzi dokumentacje płacową prowadzi kartoteki zasiłkowe

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe wyższe ekonomiczne jednolite studia magisterskie albo ekonomiczne wyższe studia zawodowe albo uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie albo studia wyższe i ekonomiczne studia podyplomowe;
<br>
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego 
<br>doświadczenie w pracy w księgowości
 • terminowo realizuje bieżące płatności i zobowiązania
 • prowadzi pełną obsługę dyspozycji finansowych jednostek podległych
 • dekretuje dokumenty oraz prawidłowo prowadzi ewidencję księgową
 • prowadzi, rozlicza i jest odpowiedzialny finansowo za kasę gotówkową WINB
 • jest odpowiedzialny za bieżącą rejestrację (aktualizację kartotek), prawidłowe oznakowanie sprzętu, rejestrację miejsc użytkowania sprzętu
 • planuje budżet jednostki, sporządza sprawozdawczość finansową i budżetową, obsługuje system Bankowości detalicznej, Płatnik ZUS, e-PFRON, GUS oraz rozlicza wydatki finansowe z funduszy unijnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • odporność na stres;
 • komunikatywność
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce i rozwiązywanie problemów;
 • umiejętność obsługiwania programów komputerowych
 • znajomość Microsoft Office na poziomie min. średniozaawansowanym
 • obsługa specjalistycznych programów komputerowych do obsługi:Gospodarki materiałowej(TFX), Rozliczanie płac (RESET2),Rozliczanie z ZUS (PŁATNIK)

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-02-20
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu
  ul. J.E.Purkyniego 1
  50-155 Wrocław
  ( z dopiskiem na kopercie: nr. ogłoszenia )

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Wszystkie oświadczenia powinny zawierać odpowiednią treść, datę oraz oryginalny i odręczny podpis. Oferty kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy.