Księgowy
Przemyśl
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Przemyślu

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Księgowy
Zespół ds. finansowo-księgowych Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Przemyślu

Warunki pracy

Stanowisko pracy biurowej z wyposażeniem w zestaw komputerowy oraz inny sprzęt biurowy.
Budynek piętrowy. Brak windy.
Praca administracyjno-biurowa.
Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.
Kontakt z klientem zewnętrznym.
Praca pod presją czasu.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie ewidencji księgowej : syntetycznej i analitycznej zgodnie z przepisami rachunkowości budżetowej;
 • przygotowanie projektu planu finansowego i bieżąca kontrola oraz opracowywanie sprawozdań z wykonania. Bieżąca analiza zmian prawa budżetowego i ubezpieczeń społecznych;
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, przestrzeganie dyscypliny budżetowej;
 • obsługa programów: bankowość elektroniczna – Enbepe, Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa - TREZOR, Płatnik;
 • prowadzenie ksiąg inwentarzowych środków trwałych;
 • prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej magazynu;
 • prowadzenie ewidencji funduszu świadczeń socjalnych;
 • kontrola dokumentów księgowych i kasowych pod względem formalno-rachunkowym;
 • rozliczanie kart drogowych samochodów służbowych;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze księgowości
 • znajomość i umiejętność zastosowania w praktyce przepisów z zakresu rachunkowości finansów publicznych, podatków i ubezpieczeń społecznych;
 • znajomość przepisów o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
 • bardzo dobra umiejętność obsługi komputera (MS Office).
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze księgowości
 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne
 • Obsługa programów/aplikacji komputerowych, Bankowość elektroniczna, TREZOR.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-20
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Osoby spełniające wymagania formalne zostaną powiadomione o dalszym terminie procesu rekrutacji.
Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Księgowy

Przemyśl

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna