Księgowy
Lubsko
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żarach z/s w Lubsku

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Księgowy do spraw zespół ds. finansowo-księgowy-administracyjny
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żarach z/s w Lubsku

Warunki pracy

Praca biurowa w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lubsku
Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
Budynek jednopiętrowy, nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych.
Narzędzia i materiały pracy- do użytku sprzęt biurowy - komputer, telefon, drukarka.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie pełnej księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami o finansach publicznych i o rachunkowości, z uwzględnieniem budżetu jednostki w układzie zadaniowym
 • Sporządzanie sprawozdań budżetowych, w tym w układzie zadaniowym oraz sprawozdań finansowych
 • Obsługa bankowości elektronicznej-NBP, programu TREZOR ; Płatnik
 • Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, przestrzeganie dyscypliny budżetowej
 • Wstępna kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z prawem pracy
 • Sporządzanie sprawozdań GUS

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Bardzo dobra umiejętność obsługi komputera
 • znajomość klasyfikacji budżetowej
 • Znajomość i umiejętność zastosowania w praktyce przepisów z zakresu rachunkowo.ści , finansów publicznych ,podatków i ubezpieczeń społecznych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-07-12
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania zaleca również stosowanie w ogłoszeniach o naborach form kandydatka/kandydat, zamiast wyłącznie form męskich.
Rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu a także oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych dokumentów własnoręcznie podpisanych zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych( Dz. U. z 2016r. poz. 922) informuję iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żarach z/s w Lubsku, ul. Wrocławska 54, 68-300 Lubsko. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na wolne stanowisko pracy. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych za wyjątkiem wypadków obowiązkowego udzielenia informacji określonych w przepisach szczególnych. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podaje Pani/Pan swoje dane dobrowolnie. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (68) 372-04-46 w godz. 8:00 do 14:00.

Księgowy

Lubsko

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna