Kontroler weterynaryjny
Wadowice
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wadowicach

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Kontroler weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt
zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

Warunki pracy

Siedziba urzędu znajduje się na parterze.
W budynku brak przystosowania dla osób niepełnosprawnych.
Narzędzia pracy: komputer, drukarka, skaner, telefon oraz sprzęt i wyposażenie kontrolno – pomiarowe oraz służące do wykonywania badań.
Praca w siedzibie Inspektoratu oraz w terenie – na obszarze powiatów suskiego i wadowickiego w godzinach od 7.00 do 15.00 od poniedziałku do piatku. W razie konieczności czynności służbowe poza godzinami pracy. Wyjazdy służbowe poza teren powiatu i województwa w godzinach pracy i poza godzinami pracy.
Prowadzenie samochodu służbowego (w tym jazda w trudnym górzystym terenie i w niekorzystnych warunkach atmosferycznych).Praca na wysokości powyżej 1 metra do 3 metrów. Praca w zmiennych warunkach ( zimno – ciepło, wilgoć, hałas, uciążliwe zapachy, zanieczyszczone powierzchnie, kontakt z materiałem zakaźnym). Praca w obecności zwierząt i w środowisku, w którym przebywają zwierzęta. Stres związany z obsługą podmiotów nadzorowanych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • czynności pomocnicze przy badaniach kontrolnych zakażeń zwierząt
 • czynności pomocnicze przy monitorowaniu chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych oraz związanej z nimi oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe u zwierząt
 • nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt
 • nadzór nad przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie
 • nadzór nad przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczaniem zwierząt
 • kontrola bioasekuracji i zabezpieczenia epizootycznego gospodarstw
 • obsługa systemów informatycznych stosowanych w Inspekcji Weterynaryjnej

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: średnie tytuł technika weterynarii-ukończone czteroletnie lub pięcioletnie technikum weterynaryjne
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Umiejętność obsługi komputera.
 • dyspozycyjność również poza godzinami pracy
 • wiedza z zakresu chorób zakaźnych zwierząt
 • wiedza z zakresu przygotowania mateiału do badan laboratoryjnych ( krew,surowica i inne tkanki zwierząt)
 • zdolnośc do podjęcia pracy od dnia 20 października 2019r.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • list motywacyjny
 • CV

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-04
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Telefon kontaktowy w sprawie ogłoszonego naboru: 33 873 15 52
Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną
powiadomieni telefonicznie o jego terminie.
Oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną zniszczone w terminie 7 dni od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego.Dokumenty prosimy składać w zaklejonych kopertach z podaniem na kopercie imienia i nazwiska kandydata z dopiskiem "OFERTA PRACY".
Do wykonywania czynności na tym stanowisku pracy konieczna jest wiedza weterynaryjna.
Członek korpusu służby cywilnej nie może podejmować dodatkowego zatrudnienia bez pisemnej zgody dyrektora generalnego urzędu ani wykonywać czynności lub zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy lub podważających zaufanie do służby cywilnej.
Oferent zastrzega sobie prawo do anulowania naboru.

Kontroler weterynaryjny

Wadowice

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna