Kontroler weterynaryjny
Wyszków
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wyszkowie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Kontroler weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych
w zespole do spraw bezpieczeństwa żywności

Warunki pracy

- praca poza siedzibą urzędu (w terenie)
- wyjazdy służbowe
- praca przy komputerze
- kontakt ze zwierzętami
- praca w budynku parterowym bez podjazdu dla osób niepełnosprawnych ruchowo
- bariery architektoniczne (kontrole w miejscach nieprzystosowanych dla osób niepełnosprawnych)
- toalety niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
- brak oznaczeń dla osób niewidomych
- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Sprawowanie nadzoru nad działanością wymagającą rejestracji prowadzoną przez podmioty zajmujące się produkcją, transportem i wprowdzaniem do obrotu środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych.
 • Przyjmowanie zgłoszeń o ubojach na użytek własny oraz sprawowanie nadzoru nad takim ubojem.
 • Prowadzenie rejestru podmiotów nadzorowanych przez PLW w Wyszkowie oraz wykazu zakładów wymagających obowiązku rejestracji prowadzących działalność związaną z produkcja, wprowadzaniem na rynek, obrotem lub transportem żywności pochodzenia zwierzęcego, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych.
 • Prowadzenie kontroli w zakładach produkujących żywność pochodzenia zwierzęcego, pasze oraz uboczne produkty zwierzęce.
 • Sporządzanie projektu planu kontroli okresowych w nadzorowanych podmiotach.
 • Wszczynanie i prowadzenie postępowań administracyjnych oraz przygotowywanie projektów decyzji w zakresie przestrzegania warunków weterynaryjnych przez podmioty produkujące żywność pochodzenia zwierzęcego, pasze oraz uboczne produkty zwierzęce.
 • Przygotowywanie projektów zaświadczeń i opinii w zakresie sprawowanego przez siebie nadzoru.
 • Sporządzanie sprawozdań i informacji z wykonanych zadań.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie średnie (matura), średnie weterynaryjne
 • Umiejętność obsługi komputera w tym pakietu MS Office
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość obowiązujacych przepisów weterynaryjnych z zakresu bezpieczeństwa żywności
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia prawa jazdy kat. B
 • Kwestionariusz dla osób ubiegających się o zatrudnienie
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-15
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu.
Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Składane dokumenty, CV, wymagane oświadczenia winny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
Oferty nie spełniające wymagań formalnych oraz oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Dokumenty nieodebrane do 3 miesięcy od upływu terminu ich składania zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 29 742 54 46.

Kontroler weterynaryjny

Wyszków

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna