Kontroler weterynaryjny
Nowy Tomyśl
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nowym Tomyślu

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Kontroler weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt
Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

Warunki pracy

Praca w siedzibie urzędu i w terenie, wyjazdy służbowe, kontrole gospodarstw i innych podmiotów, udział w szkoleniach. W biurze użycie monitora ekranowego, komputera i innego sprzętu biurowego. Praca przy zwierzętach gospodarskich, możliwy kontakt z materiałem zakaźnym i środkami chemicznymi - dezynfekcja. Wysiłek fizyczny, np. związany z koniecznością pobierania próbek od zwierząt, poskramiania kontrolowanych zwierząt. Bariery architektoniczne: biuro na pierwszym piętrze, brak wind i podjazdów dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Udział w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt i chorób odzwierzęcych, oraz ich monitorowaniu,
 • Kontrole gospodarstw w zakresie warunków weterynaryjnych utrzymywania zwierząt, prawidłowości oznakowania zwierząt gospodarskich, kontrola wymaganych rejestrów zwierząt gospodarskich,
 • Kontrole w zakresie oceny dobrostanu zwierząt w gospodarstwach i innych podmiotach,
 • Pobieranie próbek od zwierząt żywych i padłych, oraz próbek materiałów pochodzenia zwierzęcego, dostarczanie, dowóz próbek do badań laboratoryjnych,
 • Sporządzanie wymaganej dokumentacji, zestawień i sprawozdań, w zakresie prowadzonych działań.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie technik weterynarii
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy na samochód osobowy, samodzielne kierowanie samochodem,
 • umiejętność obsługi komputera, znajomość programów MS Office
 • odpowiedzialność, rzetelność, terminowość, komunikatywność.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia prawa jazdy na samochód osobowy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-07
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Kandydat składa wymagane dokumenty w siedzibie urzędu, lub przesyła drogą pocztową.
W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, numer telefonu, e-mail.
Wymogi formalne spełniają te oferty, które wpłyną do urzędu w określonym terminie, zawierają komplet wymaganych dokumentów, w tym życiorys/CV, list motywacyjny i własnoręcznie podpisane oświadczenia, oraz spełniają wymogi określone w ogłoszeniu.
W ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów.
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani, telefonicznie lub e-mailem,
o dalszych etapach naboru.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 614423435 lub 601235050.

Oferta pracy dotyczy okresu zastępstwa nieobecnego pracownika.

Kontroler weterynaryjny

Nowy Tomyśl

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna