Kontroler weterynaryjny
Przeworsk
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Przeworsku

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Kontroler weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności
w zespole ds. bezpieczeństwa żywności

Warunki pracy

- wyjazdy w teren do nadzorowanych podmiotów - samochód służbowy,
- wyjazdy służbowe,
- kontakt ze zwierzętami i materiałem biologicznym,
- praca w biurze przy komputerze
- siedziba Inspektoratu znajduje się w budynku piętrowym posiadającym windę

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sprawowanie kontroli nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym ich produkcji i wprowadzania na rynek
 • kontrola nad wymaganiami weterynaryjnymi w handlu detalicznym ,zakładach uboju, rozbioru i przetwórstwa mięsnego oraz punktach skupu dziczyzny
 • sprawowanie kontroli nad transportem, przechowywaniem, przetwarzaniem surowców w miejscu produkcji
 • pobieranie w zakładach uboju i przetwórstwa mięsnego prób do badań
 • prowadzenie dokumentacji weterynaryjnej z przeprowadzonych kontroli
 • prowadzenie rejestru nadzorowanych podmiotów

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie weterynaryjne lub pokrewne
 • prawo jazdy kat B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-25
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek,
niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne,
wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Kontroler weterynaryjny

Przeworsk

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna