Kontroler weterynaryjny
Końskie
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Końskich

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Kontroler weterynaryjny
w zespole ds. bezpieczeństwa żywności

Warunki pracy

- praca od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30,
- praca w siedzibie urzędu (praca przy komputerze),
- praca w terenie (wyjazdy samochodem służbowym),
- kontakt ze zwierzętami,
- narażenie na czynniki biologiczne i choroby zakaźne,
- zmienne warunki atmosferyczne,
- stres związany z bezpośrednim kontaktem z rolnikami i właścicielami podmiotów gospodarczych,
- narzędzia pracy – komputer, urządzenia biurowe,
- brak podjazdów i windy - budynek niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo
- toaleta nie dostosowana dla osób niepełnosprawnych,
- duży dopływ informacji i gotowość do udzielenia odpowiedzi.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadzanie kontroli w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego , w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji, umieszczaniu na rynku, sprzedaży
 • kontrola zasad GHP, GMP, HACCP w zakładach prowadzących produkcję żywności pochodzenia zwierzęcego
 • sporządzanie raportów, analiz na potrzeby jednostki oraz jednostek zewnętrznych, w tym jednostek nadrzędnych
 • wystawianie mandatów za naruszenia prawa weterynaryjnego w zakresie produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego
 • prowadzenia korespondencji oraz spraw z zakresu nadzoru
 • współudział w przeprowadzaniu innych kontroli z zakresu działania Inspekcji Weterynaryjnej
 • obsługa petentów/klientów jednostki w zakresie sprawowanego nadzoru
 • nadzór nad załadunkiem/ rozładunkiem towaru przy eksporcie/imporcie do/z krajów trzecich
 • pobieranie próbek żywności pochodzenia zwierzęcego do badań mikrobiologicznych i chemicznych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie /techniczne weterynaryjne lub pokrewne (biologiczne , technologia żywienia, technologia żywności) potwierdzone egzaminem dojrzałości lub wyższe: weterynaryjne, biologiczne, zootechniczne, technologia żywności.
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej doświadczenia zawodowego
 • w sytuacji wykształcenia weterynaryjnego - prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
 • znajomość zasad technologii produkcji żywności - dla osób z wykształceniem średnim
 • znajomość aktualnych krajowych i unijnych przepisów weterynaryjnych dla osób z wykształceniem wyższym
 • znajomośc KPA i zasad funkcjonowania Inspekcji Weterynaryjnej - dla osób z wykształceniem wyższym
 • zdolność do analitycznego myślenia i wyciągania wniosków
 • umiejętnośc pracy w zespole oraz organizacji pracy własnej
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej doświadczenia zawodowego
 • wykształcenie: brak
 • doświadczenie zawodowowe : mile widziane 1 rok w zakresie realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej, praktyka zawodowa w zakresie posiadanego wykształcenia średniego, technicznego
 • samodzielność i inicjatywa,
 • komunikatywność, kreatywność oraz umiejętność pracy w zespole,
 • dobra organizacja pracy
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia prawa jazdy
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii w sytuacji wykształcenia wetrynaryjnego
 • kwestinariusz osoby ubiegającej sie o zatrudnienie
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-12
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Końskich
  ul. Kielecka 5
  26-200 Końskie
  e-mail: Aplikuj
  Budynek "A" Pokój nr 1

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
2. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

3. W ofercie należy podać swoje dane kontaktowe: adres do korespondencji, nr telefonu i/lub adres e-meil.
4. Prosimy o rzetelne przygotowanie aplikacji.
5. Każde oświadczenie wymagane w ogłoszeniu powinno być zgodne z treścią ujętą w ogłoszeniu. Wszystkie oświadczenia, CV –życiorys oraz list motywacyjny muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
Klauzula informacyjna musi być opatrzona datą i własnoręcznie podpisana.
CV powinno zawierać zgodę (klauzula zgody ) na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy w celach związanych z rekrutacją i zatrudnieniem.”
6. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Końskich z oznaczeniem stanowiska lub przesłać za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe na adres Urzędu z dopiskiem „Oferta na stanowisko KONTROLERA WETERYNARYJNEGO”
7. Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane, decyduje data nadania w Urzędzie Pocztowym.
8. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane.
9. Kandydaci zakwalifikowani do naboru zostaną powiadomieni telefoniczne lub e-mailem o jego terminie.
10. Termin zatrudnienia: 29.04.2019 r. Umowa o pracę na czas określony od 29.04.2019 do 29.04.2020 r.
11. Przewidywane wynagrodzenie zasadnicze: 2 250,00 -2 400,00 + dodatek za wysługę lat.

Wzór oświadczeń i klauzula informacyjna dla kandydata do pobrania ze strony www.piwet.konskie.pl > Praca > Oferty > Nabór na stanowisko: Kontroler Weterynaryjny w zespole ds. bezpieczeństwa żywności .

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 41 372-31-85 w .20


Autor: Aneta Ferens
Data wytworzenia 28.03.2019

Kontroler weterynaryjny

Końskie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna