Kontroler weterynaryjny
Brzozów
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Brzozowie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Kontroler weterynaryjny do spraw kontroli identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz wymogów wzajemnej zgodności
zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

Warunki pracy

Praca w Inspektoracie
Budynek jednopiętrowy - brak windy
Praca w terenie - wykonywanie kontroli gospodarstw i podmiotów
Prowadzenie samochodu osobowego

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wykonywanie kontroli gospodarstw w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz wymogów wzajemnej zgodności (CC)
 • Wykonywanie czynności związanych z profilaktyką i zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt
 • Kontrolowanie nadzorowanych podmiotów
 • Przygotowywanie decyzji administracyjnych
 • Prowadzenie obowiązującej dokumentacji
 • Prowadzenie obowiązującej sprawozdawczości

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Znajomość obowiązujących przepisów weterynaryjnych oraz przepisów z zakresu identyfikacji i rejestracji zwierząt
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kategorii B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-10
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Brzozowie
  ul. Witosa 4
  36-200 Brzozów

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Osoby spełniające wymagania formalne zostaną powiadomione listownie o terminie i miejscu dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

Kontroler weterynaryjny

Brzozów

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna