Kontroler weterynaryjny
Żuromin
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żurominie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Kontroler weterynaryjny do spraw ochrony zwierząt
zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

Warunki pracy

Praca w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Żurominie oraz poza nią- wyjazdy służbowe na kontrole podmiotów nadzorowanych oraz narady i szkolenia. Kontakt z klientem zewnętrznym. Urząd mieści się na I piętrze i jest nieprzystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych- wysokie, strome schody prowadzące na piętro, brak windy i podjazdów oraz odpowiednio dostosowanych toalet. Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń techniki biurowej. Kontakt z żywnością pochodzenia zwierzęcego, materiałem biologicznym oraz ze zwierzętami. Narażenie na czynniki biologiczne i choroby zakaźne.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wykonywanie czynności kontrolnych z zakresu nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt
 • Kontrola przestrzegania wymagań weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie
 • Przygotowywanie analiz, informacji i sprawozdawczości z zakresu wykonywanych zadań
 • Przygotowywanie materiałów w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego
 • Wprowadzanie danych do systemu VETLINK
 • Wykonywanie zadań związanych z bioasekuracją w gospodarstwach indywidualnych utrzymujących świnie
 • Sporządzanie projektów decyzji

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie weterynaryjne
 • prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-08
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żurominie
  ul. Olszewska 7
  09-300 Żuromin

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Kontroler weterynaryjny

Żuromin

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna