Kontroler weterynaryjny
Czarnków
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Czarnkowie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Kontroler weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt
w Zespole do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

Warunki pracy

- Miejsce pracy w siedzibie Inspektoratu, który mieści się na parterze (brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych)
- Praca biurowa od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00
- Praca w biurze przy monitorze komputerowym

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Obsługa weterynaryjnych systemów informatycznych
 • Analiza realizacji programu i planów dotyczących monitoringu chorób zakaźnych zwierząt
 • Prowadzenie obowiązującej dokumentacji oraz niezbędnej ewidencji prowadzonych spraw z zakresu chorób zakaźnych zwierząt
 • Przygotowanie do wysyłki prób do badań diagnostycznych i monitoringowych w celu potwierdzenia lub wykluczenia podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej zwierzęcia
 • Sporządzanie sprawozdawczości związanej z realizowanymi zadaniami

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi komputera
 • Znajomość systemu Vetlink

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-01-16
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  ul.Kościuszki 88
  64-700 Czarnków
  tel.(67) 255 85 59

  Nabór w celu zastępstwa członka korpusu służby cywilnej w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności (nieobecność do 12.08.2020 r.)

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Kandydaci/kandydatki spełniający wymogi formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru o czym będą powiadomieni telefonicznie.

W ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.Adres strony urzędu: www.piw-czarnkow.pl

Kontroler weterynaryjny

Czarnków

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna