Kontroler weterynaryjny
Kutno
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kutnie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Kontroler weterynaryjny
Zespół ds. bezpieczeństwa żywności

Warunki pracy

Brak windy, praca przy komputerze i w terenie

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie spraw z zakresu bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego
 • Pobieranie prób monitoringowych
 • Prowadzenie dokukmentacji w zakresie pobierania prób
 • Obsługa programów informatycznych związanych z wykonywanymi zadaniami
 • Dowóz prób do laboratorium
 • Przygotowywanie sprawozdawczości z wykonywanych zadań

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie weterynaryjne lub inne średnie z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
 • Znajomość przepisów w zakresie Inspekcji Weterynaryjnej, postępowania administracyjnego i egzekucyjnego oraz ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość obsługi komputera w środowisku MS Windows oraz pakietu MS Office
 • Umiejętność organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole
 • Prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kserokopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-25
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kutnie
  ul. Sienkiewicza 25
  99-300 Kutno

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Kandydaci/kandydatki spełniający wymogi formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym będą powiadomieni telefonicznie lub e-mailem.

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych oraz przesłane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje: tel. (24) 337-17-00

Kontroler weterynaryjny

Kutno

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna