Kontroler weterynaryjny
Szczecinek
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Szczecinku

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Kontroler weterynaryjny do spraw IRZ i CC ( Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt oraz wymogów wzajemnej zgodności)
zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Warunki pracy

Praca w siedzibie inspektoratu i na terenie objętym działaniami PLW w Szczecinku.
Prowadzenie służbowego samochodu osobowego, obsługa urządzeń pomiarowych i urządzeń biurowych.
Obciążenie psychiczne - stres związany z pracą pod presją czasu.
Budynek nie posiada windy i toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przeprowadzanie kontroli związanych z przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt w gospodarstwach.
 • Przeprowadzanie kontroli z zakresu wzajemnej zgodności.
 • Prowadzenie spraw z zakresu ochrony zwierząt.
 • Prowadzenie obowiązującej dokumentacji,sprawozdawczości ,dowóz prób do badań laboratoryjnych.
 • Współpraca z innymi jednostkami,ARiMR .
 • Obsługa systemów informatycznych .

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe lub średnie kierunkowe (zootechniczne)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • dokument potwierdzający umiejętność prowadzenia samochodu (prawo jazdy) - do wglądu

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-12-15
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Praca od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15 :00. wymiar 1/2 etatu
Etapy naboru ;
1. wstępna weryfikacja złożonych aplikacji ,
2. rozmowa kwalifikacyjna,
3. test kompetencji.
Przewidywany okres zatrudnienia od 01.01.2020 r.
telefon 94 37 435 29

Kontroler weterynaryjny

Szczecinek

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna