Kontroler weterynaryjny
Nowy Tomyśl
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nowym Tomyślu

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Kontroler weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt
Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

Warunki pracy

Praca w siedzibie urzędu i w terenie, wyjazdy służbowe, kontrole gospodarstw i innych podmiotów, udział w szkoleniach. W biurze użycie monitora ekranowego, komputera i innego sprzętu biurowego. Praca przy zwierzętach gospodarskich, możliwy kontakt z materiałem zakaźnym i środkami chemicznymi - dezynfekcja. Wysiłek fizyczny, np. związany z koniecznością pobierania próbek od zwierząt, poskramiania kontrolowanych zwierząt. Bariery architektoniczne: biuro na pierwszym piętrze, brak wind i podjazdów dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Udział w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt i chorób odzwierzęcych, oraz ich monitorowaniu,
 • Kontrole gospodarstw w zakresie warunków weterynaryjnych utrzymywania zwierząt, prawidłowości oznakowania zwierząt gospodarskich, kontrola wymaganych rejestrów zwierząt gospodarskich,
 • Kontrole w zakresie oceny dobrostanu zwierząt w gospodarstwach i innych podmiotach,
 • Pobieranie próbek od zwierząt żywych i padłych, oraz próbek materiałów pochodzenia zwierzęcego, dostarczanie, dowóz próbek do badań laboratoryjnych,
 • Sporządzanie wymaganej dokumentacji, zestawień i sprawozdań, w zakresie prowadzonych działań.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie technik weterynarii
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy na samochód osobowy, samodzielne kierowanie samochodem,
 • umiejętność obsługi komputera, znajomość programów MS Office
 • odpowiedzialność, rzetelność, terminowość, komunikatywność.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia prawa jazdy na samochód osobowy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-25
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Kandydat składa wymagane dokumenty w siedzibie urzędu, lub przesyła drogą pocztową.
W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, numer telefonu, e-mail.
Wymogi formalne spełniają te oferty, które wpłyną do urzędu w określonym terminie, zawierają komplet wymaganych dokumentów, w tym życiorys/CV, list motywacyjny i własnoręcznie podpisane oświadczenia, oraz spełniają wymogi określone w ogłoszeniu.
W ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów.
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani, telefonicznie lub e-mailem,
o dalszych etapach naboru.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 614423435 lub 601235050.

Kontroler weterynaryjny

Nowy Tomyśl

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna